Nagroda im. Artura Rojszczaka
Nagroda im. Artura Rojszczaka jest indywidualną nagrodą pieniężną (5000 zł netto) przyznawaną corocznie młodym doktorom, którzy obronili pracę doktorską w ciągu ostatnich pięciu lat i którzy poza wybitnymi osiągnięciami naukowymi wyróżniają się humanistyczną postawą, szerokimi horyzontami, umiejętnością przełamywania barier i przekraczania ram wąskich specjalizacji naukowych.
 
Nagroda im. Artura Rojszczaka jest przyznawana przez Klub Stypendystów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, dla upamiętnienia tragicznie zmarłego Kolegi, znakomitego filozofa, jednego z założycieli i głównych animatorów Klubu.
 
Przebieg konkursu
 
Zgłaszanie kandydatów
W myśl regulaminu kandydatów do Nagrody mają prawo zgłaszać członkowie Klubu na podstawie informacji własnych i przekazanych im przez środowisko naukowe. Ponieważ kandydaci są do Nagrody nominowani, najwłaściwszą praktyką jest zgłaszanie ich przez osoby trzecie.
Zachêcamy do odpowiednio wcześniejszego kontaktowania się z członkami Klubu i składania im propozycji kandydatów. Informacje o członkach Klubu są dostępne w bazie danych stypendystów FNP. O ile to możliwe, najlepiej kontaktować się z osobami zajmującymi się pokrewną dziedziną badań i pracującymi w tym samym albo pobliskim ośrodku naukowym. Informacje o potencjalnych kandydatach można przekazywać członkom Klubu od razu na tych samych formularzach, które są używane do formalnego zgłoszenia kandydata, jednakże decyzja o przedstawieniu kandydata do nagrody jest suwerenną decyzją członka Klubu. Wysłanie wypełnionego formularza do wybranego członka Klubu nie jest więc równoznaczne z formalnym zgłoszeniem kandydata do nagrody.
 
Termin składania wniosków przez członków Klubu upływa 31 stycznia każdego roku.
 
Pierwszy etap oceny kandydatów
Członkowie Klubu zapoznają się ze zgłoszonymi wnioskami i każdy z oceniających ustala własny ranking kandydatów. Ich oceny są sumowane. Troje najwyżej ocenionych kandydatów zostaje zaproszony do osobistego zaprezentowania siê na zebraniu członków Klubu.
 
Finał konkursu
Finał konkursu ma miejsce w czasie dorocznego zebrania Klubu Stypendystów.  Troje finalistów konkursu wygłasza 20 min. referaty, w których prezentują zarówno zainteresowania naukowe jak i działania o charakterze społecznym.  Laureat Nagrody zostaje wyłoniony w tajnym głosowaniu.
 
Pytania dotyczące kwestii organizacyjnych, tj. regulaminu, formularzy, trybu zgłaszania kandydatów, pomocy w kontaktach z członkami Klubu, itp. prosimy kierować do Opiekuna Nagrody (NagrodaArtura_AT_ksz-fnp.org). Rolą Opiekuna jest formalna organizacja przebiegu konkursu i nie przedstawia on kandydatów do Nagrody.
 
Od 2013 roku Opiekunem Nagrody im. Artura Rojszczaka jest Tomasz Klimczuk.
Poprzednimi opiekunami nagrody byli:
2009 – 2013 Joanna Rutkowska
2006 – 2009 Paweł Koteja
2005 – 2006 Maria Łuczkiewicz  
 
 
Nagroda im. A Rojszczaka - plakat w formacie PDF
(0.9MB i 9MB).
dr Tomasz Samojlik
dr Ewa Kocój
dr Zbigniew Chaniecki
dr Elżbieta Masiak
dr Błażej Błażejowski
Pliki do pobrania:
 
 
dr Karolina Ruta
Laureaci nagrody
 
W 2014 roku Nagrodę im. Artura Rojszczaka otrzymał Dr Przemysław Swatek pracujący w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu. Laureat ukończył studia na Uniwersytecie Wrocławskim, a następnie rozpoczął pracę w INTiBS PAN, gdzie obronił doktorat pt. “Wpływ hybrydyzacji f-d na własności fizyczne wybranych międzymetalicznych związków ceru i uranu”. Opócz pracy naukowej dr Swatek zajmuje się popularyzowaniem nauki oraz pomocą potrzebującym. Bierze aktywnu udział w Giełdach Kół Naukowych, współorganizował Dolnośląski Festiwal Nauki, prowadził zajęcia pokazowe dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej oraz prowadził na zasadzie wolontariatu indywidualne zajęcia w formie warsztatów z fizyki i matematyki dla niepełnosprawnych uczniów.
 
Laureatką Nagrody w 2013 roku jest Dr Agata Kołodziejczyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Agata Kołodziejczyk ukończyła biologię na UJ, a studia doktoranckie odbyła na Uniwersytecie w Sztokholmie. Jej dotychczasowe badania naukowe dotyczą neurologii układu wzrokowego u owadów i jego powiązania z systemem zegara biologicznego. Za jedno ze swoich najważniejszych osiągnięć uważa odkrycie nowej warstwy neuronów stanowiących „wewnętrzną powiekę” w oku muszki owocowej. Od paru miesięcy Laureatka rozszerzyła swoje zainteresowania naukowe i zajęła się badaniem zmian zachodzących w mózgu pod wpływem selekcji w kierunku zachowań drapieżniczych u gryzonia, nornicy rudej. Poza działalnością na polu neurobiologii, Pani dr Agata Kołodziejczyk aktywnie i na różne sposoby uczestniczy w życiu środowiska astronomicznego. Między innymi, pomaga w budowie pierwszego w Polsce prywatnego obserwatorium astronomicznego, organizuje naukową misję stratosferyczną, prowadzi zajęcia dla młodzieży i nauczycieli oraz pisze artykuły popularyzujące astronomię. Dalekosiężnym celem Laureatki, jest interdyscyplinarne połączenie biologii z astronomią. Dąży do tego z kosmiczną pasją.
 
 
Laureatem Nagrody im. Artura Rojszczaka w 2012 roku jest Dr Krzysztof Mazur z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Laureat ukończył politologię oraz filozofię w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na UJ, a jego zainteresowania naukowe dotyczą tożsamości człowieka i społeczeństwa w kontekście historii najnowszej. Swoją rozprawę doktorską poświęcił myśli politycznej ruchu społecznego Solidarność w pierwszym okresie działalności. Projekt Solidarności został w tej pracy umieszczony w szerokim kontekście kulturowym, z uwzględnieniem metod badawczych politologii, filozofii, socjologii, historii oraz filologii. Autor dowodzi, iż programowy dorobek „pierwszej Solidarności” wciąż może być inspirujący dla współczesnej myśli politycznej -  także w wymiarze międzynarodowym. Laureat był koordynatorem projektów Fundacji Instytut Tertio Millennio i  Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. Był także członkiem zespołu „Kultura pamięci – tożsamość Małopolski” mającego  na celu szukanie innowacyjnych metod edukacyjnych propagujących małopolskie dziedzictwo kulturowe. Kierował Archiwum Medialnym Jana Pawła II. Od 2002 roku jest członkiem redakcji kwartalnika „Pressje” a od 2008 r. Prezesem Klubu Jagiellońskiego. Wszystkie wspomniane zadania mają jeden wspólny mianownik: odkrywanie w wydarzeniach minionych klucza do zrozumienia współczesności oraz odnajdywanie w nich wzorców do postępowania w przyszłości.
 
W 2011 roku Nagrodę zdobyła dr Karolina Ruta, filolog  z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Naukowo, laureatka zajmuje się współczesnym językiem polskim. Została wyróżniona za zaangażowanie w przełamywanie barier doświadczanych przez osoby z dysfunkcją słuchu. Jest  pomysłodawczynią i organizatorką obozu naukowo-integracyjnego osób niesłyszących ze studentami. Dla studentów z dysfunkcją słuchu przygotowała kurs z praktycznej nauki języka polskiego, a dla słyszących doktorantów i pracowników naukowych – nieodpłatny kurs języka miganego. Jej działalność zaowocowała integracją osób z dysfunkcją słuchu ze środowiskiem akademickim i rozwija się w postaci wspólnie realizowanych przedsięwzięć naukowych i społecznych.
 
       
W roku 2010 Nagrodę zdobył dr Tomasz Samojlik. Laureat jest jednym z bardzo nielicznych w Polsce przedstawicieli "historii przyrodniczej". Jego zainteresowania naukowe dotyczą związku człowieka z Puszczą Białowieską - puszczą Królów Polski, a obecnie sanktuarium ochrony przyrody o randze światowej. Od początku kariery prowadzi działalność popularyzatorską, która ostatnio przyjęła nietuzinkową formę: jest autorem i ilustratorem serii książeczek dla dzieci o żubrze Pompiku, który rozwiązuje leśne zagadki poznając przy okazji inne zwierzęta mieszkające w puszczy i procesy w niej zachodzące. Najnowsze wydawnictwo to komiks edukacyjny „Ostatni żubr”, w którym opowieść o ostatnim przedstawicielu tego gatunku w Puszczy w 1919 roku jest okazją do przekazania wiedzy na temat historii przyrodniczej, związanej głównie z wyginięciem i restytucją żubra. Jego działania są próbą rozbudzenia u najmłodszych zainteresowania przyrodą i wykształcenia postawy otwartej wobec nauki.
 
 
 
W roku 2009 Nagrodę zdobył dr Błażej Błażejowski. Laureat jest paleontologiem i geologiem, który z wielką pasją łączy pracę naukową z działalnością popularyzacyjną wśród dzieci. Prowadzi serie wykładów i zajęć interakcyjnych dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, współpracuje z kinem, przygotował lekcje dla ogólnopolskich programów edukacyjnych, współorganizował konferencję metodyczną dla nauczycieli. Pokazuje młodym ludziom, opierając się o własne doświadczenia zdobyte w Arktyce i Antarktyce, że nauka jest ciekawa i fascynująca, a jej poznawanie jest przygodą intelektualną i przyjemnością. Jego działania popularyzatorskie zmierzają nie tylko do samego przekazania wiedzy na pasjonujące go tematy, ale też do kształtowania przekonania, że wiedza i zrozumienie metody naukowej ma ogromne znaczenie cywilizacyjne, że daje możliwość racjonalnego wyboru, a więc przynosi prawdziwą wolność.
 
 
 
 
Nagrodę im. Artura Rojszczaka w 2008 roku zdobyła dr Elżbieta Masiak, psycholog  z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (absolwentka Krakowskiej Szko³y Jazzu i Muzyki Rozrywkowej). Pani Masiak zajmuje się muzykoterapią, założyła integracyjny zespół muzyczny, w którym uczestniczą osoby po leczeniu psychiatrycznym oraz terapeuci. 
 
 
 
 
W 2007 roku Nagrodę im. Artura Rojszczaka otrzymał dr inż. Zbigniew Chaniecki z Politechniki Łódzkiej, który opiekuje się niepełnosprawnym studentem, prowadzi u niego w domu zajęcia dydaktyczne, opracowuje indywidualny tok studiów i pośredniczy w kontaktach studenta z uczelnią.
 
 
 
W 2006 roku Nagroda im. Artura Rojszczaka przyznana została dr Ewie Kocój, etnologowi z Uniwersytetu Jagiellońskiego, która z wielką pasją działa na rzecz odkrywania dla Polski kultury rumuńskiej, przełamywania stereotypów i budowy kontaktów kulturowych między Polską a Rumunią.
Za patronat medialny Klub dziękuje:
- Forum Akademickiemu
- Niezależnemu Forum Akademickiemu
- Platformie Eduskrypt PL
- platformie Tutej
Ogłoszenia o samym konkursie jak i o wynikach następującym zamieściły:
Serdecznie dziękujemy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej za finansowe wsparcie tej nagrody.
dr Krzysztof Mazur
dr Agata Kołodziejczyk
dr Przemysław Swatek