Historia
 
Klub Stypendystów Zagranicznych FNP został założony podczas zainicjowanego przez Fundację spotkania laureatów wszystkich dotychczasowych edycji konkursu na stypendia zagraniczne dla młodych doktorów, które odbyło się w 2000 r. w Jeziorach k. Poznania. Początkowo miał charakter nieformalnej grupy skupiającej środowisko młodych, wybijających się naukowców, którzy odbyli finansowany przez Fundację podoktorski staż w prestiżowym ośrodku zagranicznym.
 
W kwietniu 2003 r. Klub został zarejestrowany jako stowarzyszenie. Do jego celów należą: interdyscyplinarna i międzypokoleniowa integracja stypendystów FNP, działania wspierające naukę i propagujące etos naukowca oraz nauczyciela, krzewienie dobrej praktyki naukowej, podnoszenie kwalifikacji, wspieranie działań promujących naukę, a także wzajemna pomoc w sytuacjach losowych.
    
Od grudnia 2009 r. Klub postanowił zaprosić w swoje szeregi lauretaów programów stypendialnych FNP adresowanych do osób po doktoracie, tj. Homing/Powroty, Mistrz, oraz liderów projektów Team, Welcome, Focus, Idee dla Polski. Równocześnie nazwa stowarzyszenia została zmieniona na Klub Stypendystów FNP.
 
 
O Klubie
Adres do korespondencji:
Klub Stypendystów
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
ul. Grażyny 11
02-548 Warszawa
 
 
NIP 5213383654
REGON 015855276
KRS 159276
 
 
Odnośniki:
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej www.fnp.org.pl
• Forum Klubu (dla zarejestrowanych)
 
Dokumenty KSZ-FNP
    • statut KS FNP
Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej zrzesza lauretaów programów stypendialnych FNP adresowanych do osób po doktoracie, tj. Kolumb, Homing/Powroty, Mistrz, oraz liderów projektów Team, Welcome, Focus i Idee dla Polski.
 
Do celów Klubu należą: interdyscyplinarna i międzypokoleniowa integracja stypendystów FNP, działania wspierające naukę i propagujące etos naukowca oraz nauczyciela, krzewienie dobrej praktyki naukowej, podnoszenie kwalifikacji, wspieranie działań promujących naukę, a także wzajemna pomoc w sytuacjach losowych.
 
Członkowie Klubu organizują co roku spotkania, w których, poza stypendystami i przedstawicielami FNP, biorą udział zaproszeni goście - uznawani za autorytety w swojej dziedzinie naukowcy. Spotkania te są okazją do wzajemnego zaprezentowania swoich zainteresowań badawczych, dyskusji, nawiązywania przyjaźni. Inną formą aktywności Klubu jest cykl szkoleń liderów, które mają za zadanie doskonalenie umiejętności z zakresu psychologii komunikacji, zarządzania czy zdobywania funduszy na prace badawcze oraz przygotowywanie stypendystów do pełnienia kierowniczych stanowisk na wyższych uczelniach.
 
Historia Klubu naznaczona jest bolesnym zdarzeniem - tragiczną śmiercią dr. Artura Rojszczaka, założyciela i animatora Klubu. Dla uczczenia Jego pamięci Klub ustanowił nagrodę Jego imienia, przyznawaną corocznie młodym doktorom wyróżniającym się osobowością, humanizmem, pasją naukową oraz dorobkiem badawczym.